โตโจะ(อาคารตะวันออก)


คำว่า “โจะ” ใน “โทโจะ” ซึ่งแปลว่าอาคารตะวันออก มีความหมายว่าห้องเรียน เป็นสถานที่สอนวิชาการทหาร ลัทธิขงจื๊อ ประวัติศาสตร์ และการแพทย์ ฯลฯ อาคาร 2 ชั้นสร้างคู่กับอาคารตะวันตก
เซโจะ (อาคารตะวันตก) ถูกปรับเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นสถานที่ฝึกศิลปะการต่อสู้ ตามสถานการณ์บ้านเมืองช่วงปลายสมัยเอโดะมุ่งเข้าสู่ยุคปฏิรูปเมจิ แต่โทโจะ(อาคารตะวันออก) ถูกใช้เป็นห้องเรียนเพื่อสอนความรู้ต่างๆ ต่อเนื่องตลอดมา