เซโจะ (อาคารตะวันตก)

“โจะ” หมายถึงห้องเรียน เป็นสถานที่สอนเรื่องมารยาทของซามุไรและการแพทย์แผนตะวันออกและตะวันตก เป็นอาคารสองชั้นที่ถูกวางให้เป็นคู่กับโทโจะ
ในช่วงแรก สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นห้องเรียน แต่ได้มีการปรับตามสภาพสังคมในช่วงปลายสมัยเอโดะ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของแคว้นที่เน้นทางด้านเทคนิคการต่อสู้
ก่อนที่จะเปิดโรงเรียนได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเปลี่ยนเป็นโรงฝึกหอก และได้ปรับปรุงสถานที่ก่อนเปิดโรงเรียน 1 ปีเพื่อใช้เป็น “โรงฝึกหอกทิศใต้”
ตอนนั้นได้เอากำแพงด้านในออกและทำเป็นปล่องบันไดโดยตู้และบันไดถูกรื้อออกทั้งหมดไปจนถึงเพดาน ต่อมามีการขยายและสร้างเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นลานฝึกศิลปะการต่อสู้และห้องดนตรี ฯลฯ ไม่หลงเหลือสภาพของตอนเปิดโรงเรียนอยู่เลย อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการซ่อมแซมในสมัยโชวะได้ฟื้นฟูขึ้นมา ทำให้สามารถระลึกถึงลักษณะแบบดั้งเดิมได้