โอฮิโรมะ(ห้องโถงใหญ่)

ส่วนที่ปูเสื่อตาตามิซึ่งเชื่อมต่อกับทางเข้าใหญ่สำหรับการใช้งานของแคว้นใช้สำหรับการเรียนการสอนแบบ บรรยาย นอกจากนี้ยังใช้สำหรับพิธีเริ่มและพิธีจบการฝึกซ้อมด้วย ในปัจจุบันก็คงจะเรียกว่าสถานที่อเนกประสงค์ที่ใช้เป็นหอประชุม ห้องเรียน และ โรงยิม รวมกันได้ พื้นที่ตรงนี้แบ่งเป็นสามส่วนมีชื่อเรียก [โอมะอิจิโนะมะ], [โอมะนิโนะมะ] และ[โอมะซังโนะมะ] ตามลำดับจากทิศตะวันออกด้านในมาตามลำดับ
" อิจิโนะมะ" จะมี โทะโคะโนะมะอยู่ มีที่นั่งสำหรับบุคคลระดับสูงหรืออาจารย์ ที่ "นิโนะมะ" "ซันโนะมะ" จะมีนักเรียนนั่งเรียงกัน
พื้นที่ว่างที่ปูตาตามิข้างๆห้องโถงใหญ่เรียกว่า "อิริกาวะ" ใช้เป็นทางเดิน นอกจากนี้ยังใช้เป็นห้องเรียนย่อย หรือพื้นที่ในการประกอบพิธีด้วย
เดิมที "อิริกาวะ" เป็นทางเดินที่ใช้งานสำหรับบุคคลระดับสูง นักเรียนจึงใช้ทางเดินปูไม้กระดานที่ต่อไปทางริมด้านนอกอีกทีหนึ่ง