ไดโดะโคะโระ(โรงครัว)

ที่นี้เป็นห้องครัวสำหรับเตรียมอาหารและน้ำร้อนน้ำชา ตรงกลางมีเตาอิโรริและมีปล่องระบายควันบนหลังคา ห้องรอบๆโรงครัวเป็นห้องของพนักงานที่คอยสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน บางห้องไม่ได้ปูเสื่อตาตามิ บางห้องไม่มีเพดาน เป็นโครงสร้างที่เรียบง่าย
ตามบันทึกสมัยเอะโดะ มีการบันทึกชื่อเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง [บังนิน], [จูเกง] ฯลฯ อยู่หลายคน คอยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของโรงเรียน คอยซ่อมแซมโครงสร้าง ต่างๆ ตักหิมะในหน้าหนาวเป็นต้น ช่วงสิ้นปีก็จะมีของกำนัลเล็กน้อยตอบแทนค่าแรงที่ใช้ตักหิมะเช่นเหล้าสาเกหรือเงินตอบแทน
โรงเรียนบุนบุมีการเรียนการสอนเป็นสองช่วงเวลาคือช่วงเช้าและช่วงบ่าย แต่เฉพาะสำหรับเคงจุทสึ(ศิลปะการฟันดาบ)และโซจุทสึ(ศิลปะการใช้หอก)เท่านั้นที่มีการเรียนการสอน ต่อเนื่องเรียก โทชิเคโกะ